Organizing Committee

 

Organizing Societies:

Taiwan Head and Neck Society
Department of Otolaryngology Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital

 

Organizing Committee:

President:
Chih-Yen Chien (Taiwan)

Vice-President:
Pei-Jen Lou (Taiwan)

General Secretary:
Cheng-Ping Wang (Taiwan)

Academic Executive General Secretary:
Li-Jen Liao (Taiwan)

Financial Executive General Secretary:
Hui-Ching Chuang (Taiwan)

Treasurer:
Renee Yang (Taiwan)

Committee Members:
Taiwan

Chen-Chi Wang Chia-Jui Yen
Ching- Yi Yiu Chun-Hung Hua
Che-Wei Wu Ching-Ping Wang
Chien-Han Yuan Fu-Min Fang
Jenn-Ren Hsiao Jin-Ching Lin
Kai-Ping Chang Kuo-Yang Tsai
Ku-Hao Fang  Mu-Kuan Chen
Man-Yee Chan Pen-Yuan Chu
Peir-Rong Chen Sheng-Po Hao
Shyh-Kuan Tai  Stephen, Wan Leung
Tzer-Zen Hwang Sen-Tien Tsai
Tsung-Lin Yang   Wan-Fu Su
Wan-Nine Yu Yi-Shing Leu
Yaoh-Shiang Lin Yi-Fang Chang
Yen-Liang Chang  

Korea

Phil Sang Chung Junsun Ryu
Eun Chang Choi Il-Seok Park
Soon Young Kwon Jung Je Park
Chul Ho Kim Bon Seok Koo
Chung Hwan Baek Min Sik Kim
Kang Dae Lee Ki Hwan Kwon
Byung Joo Lee Kwang Hyun Kim
Yoon Woo Koh Seung Ho Choi
Young Soo Roh Soon-Hyun Ahn
Se-Heon Kim Seung-Kuk Baek
Kwnag Yoon Jung Sei Young Lee
Sung Min Chung  

            

Copyright © The 1st Taiwan-Korea Conference of Head and Neck Science All rights reserved.